מתחם "פינוי-בינוי"


במסגרת התיקון לחוק הידוע בשם חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006 מיום 6.11.2011 התיחס המחוקק למצב השכיח יותר של עסקאות המתבצעות על פני שטחים הכוללים מס' בניינים להריסה ו/או מספר בניינים לבניה.


המחוקק ערך הבחנה בין "מתחם" לבין "מקבץ" וקבע כי במתחם אחד יכולים להתקיים מס' מקבצים, כאשר מקבץ יכול להכיל בית משותף אחד או מספר בניינים משותפים.


ואלו ההגדרות:


"מקבץ פינוי ובינוי" או "מקבץ" - בית משותף או מקבץ בתים משותפים שיש לפנות כדי להקים מבנה חדש במתחם פינוי ובינוי לפי תכנית מפורטת;


"מתחם פינוי ובינוי" - שטח שהוכרז מתחם לפינוי לשם בינוי לפי סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה, או שטח שהממשלה הכריזה עליו בצו כמתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי לפי הוראות סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963;


עולה בבירור כי "מתחם" ו"מקבץ" לאו חד הם. מתחם פינוי בינוי מתיחס ככל הנראה ל"קו הכחול" שהתכנית המפורטת תחול עליו בהתאם להכרזה. לעומת זאת, המקבץ יההוה אותם בתים להריסה שבמקומם ייבנה אחד הבתים, או יותר, בתחומי התכנית, אך אין הם בהכרח כל הבניינים.


הילכך, במקרים רבים, תכיל התכנית המפורטת מספר מקבצים שלא יכסו את המתחם כולו. במקרה כזה יוכל היזם לבצע הריסה של חלק מהבניינים שבמתחם, שיהוו מקבץ אחד או יותר, ולבנות תחתם בניין חדש אחד או יותר. במקרה של קיומם של דיירים סרבנים יוכל היזם, בתנאי שיפעל בשקיפות ובתום לב, לרכזם במקבץ אחר, ואותם לפנות בשלב מאוחר יותר.


לפיכך טוב יעשה היזם אם ירכז את מאמציו בתחילה באיתור הדיירים ה"בעייתיים" מבחינתו וירכזם במקבץ או במקבצים שאותם יוכל לפנות מאוחר יותר. בכך יקל עליו לקדם תכנית ולהוציאה לפועל בשלבים, תוך כדי התקדמות מדורגת ומושכלת.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic